Sterker & Socialer

Zorgen voor meedoen
• De Partij van de Arbeid kiest voor het gebiedsgericht werken.
• We gaan bij de decentralisatie van de AWBZ steeds uit van eigen kracht.
• De ontwikkeling van wijkteams wordt met kracht voortgezet.

Zorg
• Zorg dicht bij de mensen in de wijken en dorpen.
• Deze gezondheidscentra sluiten aan bij de wijk- en buurtgerichte zorg.
• Bij de jeugdzorg worden ouders en kinderen voluit betrokken.

Werk
• Aantrekken van een breed aanbod van werkgelegenheid in Venray.
• Bestaande werkgelegenheid voor Venray behouden.
• Aanpak van de jeugdwerkloosheid heeft prioriteit.

Inkomen
• Bijstandsgerechtigden en "niet uitkeringsgerechtigden" worden actief geholpen bij het vinden van werk.
• We houden rekening met de koopkracht van de burgers van Venray.
• De diverse vangnetten voor inwoners en in het bijzonder voor kinderen blijven bestaan.

Onderwijs
• Alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs werken samen.
• Ouderbetrokkenheid is een mooie vorm van participeren op school.
• Kwaliteit van onderwijs staat voorop in het belang van het kind.

Wonen in wijken en dorpen
• 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten is beschikbaar voor
starters.
• Bewoners dragen zelf bij in de vormgeving en het onderhoud van hun omgeving.
• Daarvoor worden dorps- en wijkbudgetten ingezet.
• Het Masterplan Brukske wordt onverkort voortgezet en tot een goede afronding gebracht.
• Senioren krijgen voorrang bij de toewijzing van een andere woning in hun eigen dorp of wijk.

Veiligheid
• Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheids- beleid.
• We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan.

Sport en cultuur
• Wij stimuleren de verdere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen.
• Buurtsportcoaches ondersteunen de verenigingen bij hun vrijwilligersbeleid.
• Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden.
• Het jongerencentrum is een plek waar jongeren zich kunnen ontplooien.

Natuur en milieu
• Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger.
• Wind is een goede vorm van duurzame energie.

Verkeer
• De mogelijkheden voor het stallen van de fiets in het centrum worden uitgebreid.
• De mogelijkheid om parkeertarieven te verlagen wordt nader onderzocht.
• De doorstroming op de N270 wordt verbeterd.

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Politiek
  • Lees 2456 keer
terug naar boven